VERKOOPVOORWAARDEN


VERKOOPVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Rock Affligem

Art. 1. De organisatie achter Rock Affligem is de vzw Rock Affligem, Pastorijweg 49, 1790 Affligem, België – BE 0765.316.043, info@rockaffligem.be

Art. 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website https://rockaffligem.be en zijn van toepassing op ieder aanbod of iedere overeenkomst die betrekking heeft op de door vzw Rock Affligem verkochte producten of diensten.

Een afwijking hierop kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Zelfs bij dergelijke schriftelijke afwijking zullen deze algemene voorwaarden minstens hun aanvullende werking behouden voor alle aspecten die niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn geregeld.

Rock Affligem behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen indien nodig en raadt u dus aan om op regelmatige basis deze voorwaarden op de website na te gaan op eventuele wijzigingen. Uiteraard zal een eventuele wijziging geen invloed hebben op het product of de dienst die door u werd aangekocht.

Deze algemene voorwaarden dienen tevens te worden samengelezen met het festivalreglement (dat bevat de afspraken die van toepassing zijn op het festivalterrein) en met de vigerende (lokale) coronamaatregelen/protocollen.

Art. 3. Aanbod

Alle aanbiedingen en offertes van Rock Affligem, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. De producten zoals aangeboden in de webwinkel zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Bent u een consument? Dan heeft u doorgaans het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, uw bestelling te herroepen. De toepasselijke Europese wetgeving en het Wetboek voor Economisch Recht voorzien echter een uitzondering op dit herroepingsrecht voor diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien. Tickets voor concerten of festivals vallen binnen het toepassingsgebied van deze uitzondering. Hieruit volgt dat u bijgevolg geen herroepingsrecht heeft wanneer u dergelijke tickets aankoopt via onze website. Meer informatie omtrent de uitzondering op het herroepingsrecht voor tickets voor concerten of festivals kan u vinden op de website van de FOD Economie of de website van het Europees Centrum voor de Consument.

Art. 4. Fraude / doorverkoop tickets & armbandjes

Rock Affligem stelt zich tot doel om alle mogelijke vormen van afzetting, bedrog en fraude te voorkomen, alsook elke discriminatie in verband met de toegang en het gebruik van de website te vermijden. Hiermee rekening houdend wijst zij elke verantwoordelijkheid af indien de klant de betaling niet voldoet, of de klant verkeerde gegevens overmaakt op het ogenblik van de reservatie van een of meerdere plaatsen Dit is een middelenverbintenis. Rock Affligem is niet en op geen enkele wijze aansprakelijk voor het feit dat bepaalde spelers tickets van Rock Affligem weten te bemachtigen zonder akkoord van Rock Affligem en die tickets vervolgens duurder doorverkopen. De enige wijze waarop rechtsgeldig een concertticket kan worden bekomen is via https://rockaffligem.be.

Ieder festivalticket is persoonsgebonden. Doorverkoop en eender welke handel in festivaltickets zal aanleiding geven tot het ongeldig maken van de tickets, en mogelijk gerechtelijke vervolging.

Uw festivalarmband mag niet doorgegeven worden. Wie betrapt wordt op fraude met armbandjes stelt zich ook bloot aan gerechtelijke vervolging.

In geval van het vervalsen van toegangskaarten of andere festivalbonnen zal strafklacht worden ingediend.

Art. 5. Betaling

De prijs vermeld op de website bij de eindafrekening is bepaald en betaalbaar in euro en is inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De klant dient deze prijs over te maken aan Rock Affligem via de mogelijkheden aangeboden tijdens het online bestelling proces.

De klant is in elk geval en als enige verantwoordelijk voor de correcte en volledige uitvoering van de betaling en alle andere gegevens verbonden aan deze aankoop, zoals o.m. mededeling van een emailadres voor verzending van de tickets.

Art. 6. Capaciteit festivalterrein

Rock Affligem stelt momenteel per festivaldag maximaal 6.000 plaatsen ter beschikking. Als Rock Affligem omwille van strengere coronamaatregelen de capaciteit moet beperken en er minder mensen op de festivalweide mogen, dan krijgen eerst de vrienden voorrang, vervolgens de eerste gekochte tickets en worden de laatst gekochte bestellingen geannuleerd en terugbetaald volgens de voorwaarden van artikel 7.

Indien een festivaldag niet uitverkocht is, kan u aan de kassa tickets kopen.

Art. 7. Toegang festivalterrein

Toon uw ticket(s) op uw smartphone of tablet en wissel die in bij onze festivalkassa’s. Of print uw ticket(s) af. U krijgt enkel toegang tot het terrein, nadat uw ticket is omgeruild voor een geldige festivalarmband. Iedereen heeft een ticket nodig, ook kinderen (ongeacht hun leeftijd). Het ticket is alleen geldig met een leesbare barcode of controlestrook.

Art. 8. Overmacht

Tickets worden in geen geval teruggenomen, geruild of terugbetaald, zo ook niet bij annulatie en/of overmacht of verlies.

Indien Rock Affligem de levering en/of uitvoering geheel of gedeeltelijk niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan uitvoeren of dient te annuleren op welk moment dan ook omwille van één of meerdere redenen van overmacht, dan kan deze (gehele of gedeeltelijke) niet-nakoming, niet tijdige nakoming of niet behoorlijke nakoming haar niet worden toegerekend. Rock Affligem is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Zij zal in geen geval enige schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Rock Affligem in elk geval tijdelijk opgeschort. Indien het feit dat overmacht uitmaakt langer duurt dan één maand, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. Tickethouders krijgen dan automatisch de waarde van hun festivalticket terug. Hebt u uw festivalticket(s) aangekocht, dan krijgt u de waarde van uw festivalticket(s) teruggestort op uw rekening, exclusief 1 euro reservatie- en 2,5 euro transactiekosten per ticket. Dit kleine bedrag dient om de externe kosten voor betaalverkeer en tickettingfirma te vergoeden.

Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van de onderneming zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, onvoorziene tekortkomingen, brand, stakingen en uitsluitingen, zowel bij de onderneming als bij toeleveringsbedrijven, pandemie, epidemie, overheidsingrijpen, overheidsbevel of overheidsmaatregel, reisverbod, oorlog, vijandelijkheden, terroristische aanslagen of dreiging daartoe, staat van beleg, mobilisatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst ernstig bemoeilijken, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele leveranciers of geboekte artiesten zijn gevestigd.

De annulatie van een of meerdere bands buiten de wil van de organisatie zal echter geen aanleiding geven tot terugbetaling van het ticket of schadevergoeding.

Art. 9. Beeldmateriaal

Op het festival kan het gebeuren dat festivalbezoekers gefotografeerd en/of gefilmd worden. De festivalbezoekers doen, vanaf het betreden van het festivalterrein, afstand van hun portretrecht. Dit houdt in dat beelden met het portret van de bezoekers kunnen gebruikt worden voor promotionele en commerciële doeleinden en/of omwille van veiligheidsredenen. Het voorgaande geldt tevens voor audio opnames.

Beelden gemaakt door de festivalbezoekers op het festivalterrein kunnen daarentegen niet voor commerciële of openbare doeleinden worden gebruikt, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisatie.

Art. 10. Aanvaarding

Het aankopen van een ticket impliceert dan ook dat de tickethouder akkoord gaat met huidige algemene voorwaarden, met de festivalvoorwaarden en met de vigerende (lokale) coronamaatregelen/protocollen.

Indien de tickethouder zich niet aan deze voormelde voorwaarden en maatregelen/protocollen houdt, kan hem of haar de verdere toegang tot het festivalterrein worden ontzegd.

De tickethouder neemt verder op eigen risico deel aan het evenement waartoe dit ticket toegang geeft en ontheft de organisatie en exploitant van elke aansprakelijkheid in geval van incidenten en/of ongevallen.

Wanneer een van deze voormelde voorwaarden en maatregelen/protocollen nietig dan wel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende voorwaarden en maatregelen/protocollen hier niet worden door aangetast en behouden zij hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is. Partijen verbinden er zich toe om te goeder trouw een nieuwe clausule te onderhandelen die de bedoeling van de eventuele nietige clausule zal respecteren. De nieuwe clausule zal vervolgens de clausule die door nietigheid was (of kon worden) aangetast, vervangen.

Art. 11. Klachten

Eventuele klachten dienen binnen de 3 (drie) dagen na de vaststelling van het feit dat het voorwerp uitmaakt van de klacht via aangetekend brief gericht te worden aan het adres van de organisatie (Pastorijweg 49, 1790 Affligem) en dient volledig gemotiveerd te zijn en voorzien van alle nodige bewijsstukken. Bij gebrek hieraan behoudt Rock Affligem zich het recht voor de klacht niet te behandelen.

Art. 12. Toepasselijk recht

In het geval van een betwisting zijn enkel en exclusief de Rechtbanken van Brussel bevoegd, met een procedure in de Nederlandse taal en is enkel het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Festival voorwaarden RA

Art. 1. Definities

Aangestelde persoon: iedere persoon die door de organisator aangesteld en / of gecontracteerd wordt om taken en opdrachten in het kader van het toezicht op de veiligheid uit te oefenen op of buiten de locatie van het evenement;

Organisator: de natuurlijke of de rechtspersoon die het evenement organiseert.

Persoonscontrole: het uitvoeren van toezicht op en controle van het gedrag van personen vóór, tijdens of na het evenement op de locatie van het evenement door personen die hiervoor gemandateerd werden door de organisator volgens de modaliteiten van de Wet op de Private en de Bijzondere Veiligheid;

Publiek: iedere persoon die zich met een toegangsbewijs, ticket, vrijkaart, machtiging of uitnodiging toegang verschaft tot de locatie van het evenement en aanwezig is op of deelneemt aan het evenement.

Toegangscontrole: het controleren van de toegangsbewijzen of -tickets door personen die aangesteld zijn door de organisator aan de ingang(en) van de locatie van het evenement en niet gedefinieerd kan worden als “persoonscontrole”;

Veiligheidsverantwoordelijke: de persoon die door de organisator gemandateerd werd om de veiligheid bij het evenement te behartigen, die gemandateerd is om de organisator in deze aangelegenheid te vertegenwoordigen en die de leiding heeft van het personeel dat veiligheidstaken uitvoert.

Evenement: door een natuurlijke of een rechtspersoon ingerichte activiteit van recreatieve, commerciële, folkloristische of cultuurhistorische aard op een locatie die voor het publiek toegankelijk is.

Locatie: plaats waar het evenement plaats vindt en waarvan de grenzen afgebakend zijn door een afsluiting of een visuele scheiding die de plaats van het evenement afscheidt van de openbare weg of een openbare plaats.

Art. 2. Toegang

De toegang tot het evenement is uitsluitend voorbehouden aan personen die in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, ticket of van een door de organisator schriftelijk verleende toelating of machtiging. De organisator kan aan de toegang parkeerfaciliteiten koppelen.

De organisator is verantwoordelijk voor de organisatie van de toegangscontrole. Indien de toegangscontrole aangevuld wordt met een persoonscontrole geschiedt dit volgens de regels die gesteld zijn door de Wet op de Private en de Bijzondere Veiligheid en zoals aangegeven in artikelen 4 en 6 hierna.

Art. 3. Verbod van toegang

De toegang tot het evenement is verboden aan personen die duidelijke tekenen vertonen van onder invloed te zijn van alcohol, verdovende middelen of andere middelen die een roestoestand veroorzaken.

Art.4. Weigering van toegang

De organisator behoudt het recht de toegang tot het evenement te weigeren aan:

Personen die door manifest gedrag het inzicht hebben de openbare orde te verstoren of daartoe oproepen, personen te intimideren of te provoceren; Personen die zich verzetten tegen de persoonscontrole door aangestelden van de organisator zoals bepaald in artikel 6; 

Personen die geweld gebruiken tegen aangestelden van de organisator bij de toegangs- of de persoonscontrole; 

Personen die door naar aanleiding van de persoonscontrole in het bezit gevonden worden van voorwerpen die als wapens beschouwd worden of voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid van de toeschouwers of het veilig verloop van het evenement.

Art.5. Engagement van de bezoekers en medewerker

De bezoekers en medewerkers van het evenement engageren zich om de openbare orde niet te verstoren en zich te schikken naar de richtlijnen van de organisator voor het veilig en vlot verloop van het evenement. Zij engageren zich tevens gebruik te maken van de faciliteiten die aangeboden worden door de organisator volgens het rechtsprincipe van “een goede huisvader”.

Iedere bezoeker is verplicht zich te onderwerpen aan de voorschriften, verzoeken of bevelen van de door de organisator met het toezicht of controle aangestelde personen en in het bijzonder de veiligheidsverantwoordelijke.

Het is de bezoekers en medewerkers in het kader van de openbare veiligheid verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van:

Eender welk wapen of voorwerp dat als dusdanig gebruikt kan worden tegen personen of goederen of een gevaar kan vormen voor het veilig verloop van het evenement; Alcohol of substanties die door de Wet gecatalogiseerd worden als verdovende middelen; Eender welk projectiel in vaste, vloeibare of gasachtige toestand;  Feestvuurwerk of voorwerpen die kunnen dienen als vuurwerk onder welke vorm ook, of voorwerpen die door de wet aangeduid worden als vuurwerk; Spandoeken, slogans, kentekens of symbolen waarvan het dragen, het ophangen of het gebruik onder welke vorm ook de openbare orde of zedelijkheid zouden kunnen verstoren.  Deze opsomming is niet limitatief en kan door de organisator aangepast worden in functie van de aard van het evenement of op verzoek van de bestuurlijke en / of de gerechtelijke overheid.

Indien een bezoeker of medewerker in het bezit gevonden worden van voorwerpen, beschreven in 6.3., wordt hij / zij door aangestelden van de organisator gevraagd deze voorwerpen vrijwillig af te geven. De voorwerpen die geen misdrijf uitmaken zullen door de organisator tijdelijk bewaard worden met het oog op teruggave. Indien de bezoeker, hiertoe formeel verzocht, het aangetroffen voorwerp weigert af te geven zal hem / haar de toegang ontzegd worden. Indien het bezit van de aangetroffen voorwerpen een misdrijf uitmaakt zal de organisator de politie verwittigen.

Op het terrein van het evenement is het publiek(bezoeker) verboden:

Zich te bevinden in de voor het publiek niet toegankelijke gedeelten waarvan duidelijk aangegeven is dat de toegang beperkt is; Zich te bevinden in toegangs- of evacuatiewegen of andere zones die hiervoor door de organisator ingericht en aangeduid zijn en dienstig zijn voor de evacuatie van het publiek in geval van onverwachte gebeurtenissen; Het evenement te verstoren door het individueel of collectief aanzetten tot woede, haat tegen personen of groepen personen of tot typische agressie of het toebrengen van slagen; Zich tijdens het evenement te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken op welke manier ook; Het zonder gerechtvaardigde reden voorwerpen van welke aard ook werpen of voorwerpen af te schieten of te lanceren met welk middel dan ook; Het klimmen op afsluitingen, palen, overbruggingen of inrichtingen die behoren tot de infrastructuur van het evenement en die niet bestemd zijn voor personen;  Daden van handelsgeest te stellen die indruisen tegen de door de organisator ten behoeve van het publiek ingerichte faciliteiten; Zich te ontdoen van afval op een andere manier dan voorzien door de organisator of gedragingen te stellen die de reinheid en / of de hygiëne in het gedrang brengen.

De organisator behoudt zich het recht voor om in het kader van het verzekeren van de veiligheid van het publiek in het algemeen:

Het publiek een andere plaats toe te kennen of te laten innemen dan deze vermeld op het toegangsbewijs;  De locatie van het evenement geheel of gedeeltelijk te ontruimen als er gevaar dreigt voor de openbare orde; Het evenement te onderbreken of stop te zetten; Ordeverstoorders te laten verwijderen. 

Art.6. Toezicht

De organisator organiseert in het kader van de openbare veiligheid algemeen toezicht vóór, tijdens en na het evenement onder de leiding van de veiligheidsverantwoordelijke.

De organisator kan op eigen initiatief of in opdracht van de bestuurlijke of gerechtelijk overheid toezicht op en een controle van personen organiseren. Hiertoe wordt beroep gedaan op personen die hiervoor wettelijk gerechtigd zijn. Indien het publiek systematisch aan een persoonscontrole onderworpen worden zijn de modaliteiten bepaald door de bevoegde overheid in een door de bestuurlijke overheid bijeengeroepen coördinatievergadering.

Art.7. Kennisgeving van het reglement

Dit reglement wordt bijkomend aan iedere toegang duidelijk zichtbaar opgehangen zodat het toepasselijk is en uitvoerbaar.

De voorschriften met betrekking tot de veiligheid worden vermeld in de publicaties en de bekendmakingen die aan het evenement voorafgaan.

Het betreden van de locatie van het evenement heeft tot gevolg dat de houder van een toegangsbewijs, ticket of machtiging kennis genomen heeft van onderhavig reglement, de bepalingen ervan aanvaardt en zich engageert tot de naleving ervan.

Art.8. Klachtrecht

Klachten over de inhoud of de toepassing van onderhavig reglement kunnen gedaan worden bij de organisator zoals vermeld in de algemene voorwaarden.